Faglig referenceramme

Den overordnede pædagogik

Den overordnede pædagogik er relations- og omsorgsarbejde, hvor hele indsatsen er bygget op omkring en bæredygtig relation til barnet og familien med fokus på, at man vil dem, er en troværdig voksen og en god rollemodel.

Målet for pædagogikken vil altid være individuelt og i høj grad afhænge af det enkelte barns og den enkelte families problematik og forudsætninger. Det overordnede mål er, at barnet og familien tager ansvar for egen udvikling og kommer til at opleve større livskvalitet og tro på fremtiden.

En grundig udredning, udvikling af barnets og familiens kompetencer og sikring af barnets og familiens fremtid er centrale elementer i behandlingen, ligesom et gennemgående fokus på og fastholdelse af barnets og familiens motivation til udvikling vægtes højt.

Pædagogikken er desuden baseret på, at de større børn skal udvikle evnen til selvforvaltning. Udfordringerne tilføres den unge i et omfang og en hastighed, der sikrer, at den unge kan overskue og honorere dem.

  • Vi arbejder ud fra en Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik
  • Anerkendelse er at se og værdsætte andre – ud fra spontan begejstring eller som en reflekteret handling.
  • Motivationsarbejde er en teori og metode til at nå tilsyneladende umotiverede unge, som man møder i f.eks. socialforsorg, kriminalforsorg og psykiatri.
  • Mindfulness Baseret Stress Reduktion, forkortelsen MBSR, det evidensbaserede mindfulness.
  • Vi følger med største interesse udviklingen indenfor neurobiologi og neuropsykologi. Ikke mindst den amerikanske børnepsykiater Dr. Bruce D. Perrys forskningsarbejde med traumatiserede børn og unge.