Forældrekompetenceundersøgelser

Projekt A-Holdets forældrekompetenceundersøgelser udføres i overensstemmelse med Socialministeriets ”Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser”.

En forældrekompetenceundersøgelse vil typisk vare 3-4 måneder. I samarbejde med den involverede myndighed aftales forløb og pris.

  • Inden undersøgelsen påbegyndes har Projekt-A-holdets team med udgangspunkt i tilladelser og samtykkeerklæringer indhentet og gennemlæst alle relevante sagsakter
  • Undersøgelsen skal formidle forståelse for familiens funktion og dynamik set i forhold til barnet
  • Undersøgelsen er baseret på samtaler med familien og dennes netværk samt på observationer af samspillet i familien
  • Ved undersøgelsens start vil der blive lavet en anamneseoptagelse og en familieanalyse. Der vil blive talt med forældrene om deres egen barndom, opvækstvilkår samt forældrenes egen opfattelse af forvaltning af voksenlivet. Ligeledes vil der blive talt med forældrene om deres opfattelse af børnenes vanskeligheder/behov.
  • Projekt-A-Holdet udarbejder en erklæring hvori der sammenfattes, konkluderes og gives anbefalinger med henblik på forældrekompetencen.

Ring for tilbud på tlf.: 2095 7202